02-12-12

Paus publiceert Motu Proprio over goede werken

1_0_643681.JPGROME (KerkNet/RadVat) – Paus Benedictus XVI heeft zaterdag het 7 pagina's tellende Motu proprio ‘Intima Ecclesiae natura’ gepubliceerd, waarin de normen voor liefdadigheidswerk worden aangegeven en waarin kerkelijke liefdadigheids- en hulporganisaties worden opgeroepen om hun katholiek profiel te tonen. Het volstaat voor hen niet om geld in te zamelen en aan liefdadigheid te doen. Er moet ook worden getuigd van de christelijke naastenliefde. De ‘diaconia’ of dienstbaarheid is naast de verkondiging van het Woord van God en de viering van de sacramenten een van de drie hoofdtaken die behoren tot het wezen van de katholieke Kerk. Naastenliefde is een wezenlijk element van de zending van de Kerk.

De normen zijn een verduidelijking van eerdere richtlijnen voor de bisschoppen om de verschillende initiatieven in hun bisdom te reguleren en goed te keuren. De term ‘katholiek’ kan alleen worden gebruikt mits hun toestemming. Bij kerkelijke verenigingen en organisaties die in verschillende bisdommen actief zijn, is het de bisschop van het bisdom waar de hoofdzetel van de organisatie is gevestigd die daarover beslist. Hij moet er ook voor zorgen dat de medewerkers van deze organisaties de nodige theologische en pastorale vorming krijgen. Het Motu proprio (Latijn voor 'uit eigen beweging'; een pauselijk document dat de paus op eigen gezag uitbrengt over een kerkorganisatorisch onderwerp) wil een kader bieden voor de organisatie van de kerkelijke vormen van diaconie en naastenliefde. De pauselijke Raad Cor Unum moet de toepassing van de richtlijnen bevorderen en ervoor zorgen dat deze op alle niveaus worden nageleefd. 

In de mate dat de naastenliefde wordt bevorderd door de kerkelijke hiërarchie of in naam van de Kerk plaatsheeft, moeten de activiteiten van deze organisaties worden geleid door katholieke principes. Medewerkers van deze verenigingen en organisaties moeten op zijn minst respect hebben voor die katholieke identiteit. Parochies of bisschoppelijke structuren moeten erover waken dat zij geen reclame maken voor initiatieven die weliswaar gericht zijn op liefdadigheid, maar waarvan de doelstellingen of methoden strijdig zijn met de leer van de katholieke Kerk.

De commentaren zijn gesloten.