08-11-11

Roepingenpastoraal heeft nood aan nieuw pastoraal elan

roepingen.jpgVerkondiging is opdracht van alle gelovigen

ROME (KerkNet/Zenit/Kipa-Apic) – Op het congres van eind vorige week, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het Pauselijk Werk voor Roepingen, is een belangrijk document voorgesteld met oriëntaties voor de roepingenpastoraal. Het document maakt een stand van zaken op van de roepingen wereldwijd en geeft enkele denksporen aan om de roepingencrisis in het geseculariseerde Westen te overwinnen. Het rapport met 30 aanbevelingen is opgesteld op basis van een wereldwijde rondvraag bij de bisschoppen. 


Opmerkelijk is de conclusie dat de terugval van de roepingen niet wordt toegeschreven aan de onverschilligheid of vijandigheid van de buitenwereld, maar wel aan de zwakte van het christelijke geloof en getuigenis. Westerse christenen worden daarom aangespoord de christelijke wortels van het continent te herontdekken. Tegelijk wordt onderstreept dat de heropbloei van de roepingen wordt tegengewerkt door de demografische crisis, de crisis van het gezin en het sociale en culturele klimaat dat nauwelijks een stimulans is voor roepingen. 

Volgens mgr. Francesco Lambiasi, de voorzitter van de Italiaanse bisschoppelijke commissie voor de priesters en het godgewijde leven, is het priesterschap vandaag een beroep zoals zovele andere beroepen. Het document besluit: roepingen zijn een opdracht van de hele kerkgemeenschap. Zij kunnen slechts tot stand komen dankzij een nieuw missionair elan en een nieuwe verkondigingsijver.

De commentaren zijn gesloten.