31-10-11

Lezingen Hoogfeest Allerheiligen

Lezing uit de Openbaringen 7,2-4.9-14. 
toussaint ev1.jpgNog zag ik een anderen engel, opstijgend van de opgang der zon, dragend het zegel van den levenden God. Met machtige stem riep hij de vier engelen toe, wien het gegeven was, aarde en zee te beschadigen;
en hij sprak: Beschadigt noch aarde, noch zee, noch de bomen, vóórdat we de dienaars van onzen God op hun voorhoofden hebben gezegeld!
En ik hoorde het getal der gezegelden: Honderd vier en veertig duizend gezegelden uit alle stammen van Israëls zonen:
Zie, daarna zag ik een overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit alle volken en stammen, naties en talen. Ze stonden voor de troon en het Lam, in witte klederen gehuld, met palmtakken in hun handen.
En ze jubelden met machtige stem, en riepen: Heil onzen God, Die op de troon is gezeten, Heil aan het Lam!
En al de engelen waren geschaard rond de troon, rondom de Oudsten en de vier Dieren; ze vielen op hun aangezicht neer voor de troon, aanbaden God,
en zeiden: Amen! Lof, glorie, wijsheid en dank, De eer, en de macht en de sterkte Aan onzen God in de eeuwen der eeuwen! Amen!
Toen nam één van de Oudsten het woord, en hij sprak tot mij: Die daar, in witte klederen gehuld: wie zijn ze, en vanwaar zijn ze gekomen?
Ik antwoordde hem: Gij weet het, mijn heer! En hij sprak tot mij: Zij zijn het, die gekomen zijn uit de grote verdrukking, Hun klederen blank hebben gewassen in het Bloed van het Lam.


Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. 
Een psalm van David. Aan Jahweh behoort de aarde, met wat ze bevat, De wereld en die er op wonen;
Want Hij heeft ze op de zeeën gegrond, En geplant op de stromen.
Wie mag de berg van Jahweh bestijgen, Wie zijn heilige stede betreden?
Die rein is van handen, en zuiver van hart; In wiens ziel geen bedrog is, en die geen valse eden zweert.

Die rein is van handen, en zuiver van hart; In wiens ziel geen bedrog is, en die geen valse eden zweert.
Hij zal zegen van Jahweh ontvangen, En loon van den God van zijn heil:
Die behoort tot hen, die Jahweh vereren, En het aangezicht zoeken van Jakobs God.

Lezing uit de 1e brief van de apostel Johannes 3,1-3. 
Ziet, hoe grote liefde de Vader ons heeft bewezen, dat wij kinderen Gods worden genoemd, en het ook zijn. Daarom juist kent de wereld òns niet, omdat ze Hèm niet kent. 
Geliefden, thans reeds zijn wij kinderen Gods; maar nog is het niet openbaar geworden, wat wij zùllen zijn. Toch weten we, dat wanneer de openbaring gekomen is, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. 
Wie deze hoop op Hem stelt, houdt zich rein, zoals Hij rein is. 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 5,1-12a. 
Toen Jesus de menigte zag, besteeg Hij de berg; en nadat Hij Zich had neergezet, naderden zijn leerlingen tot Hem.
En Hij opende de mond, om hen te onderrichten, en sprak:
Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen.
Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.
Zalig, die wenen; want ze zullen worden getroost.
Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen worden verzadigd.
Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.
Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinderen Gods worden genoemd.
Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.

17:25 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: allerheiligen, hoogfeest, lezingen, evangelie, bijbel, schrift | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.