14-10-11

Lezingen 29ste zondag door het jaar A

Lezing uit het boek Isaïas 45,1.4-6. 
29 TOA 1lec.jpgZo spreekt Jahweh tot zijn gezalfde, Tot Cyrus, die Hij bij de rechterhand heeft gevat: Om volken voor hem neer te werpen, En vorsten de gordel van de lenden te trekken; Om deuren voor hem los te rukken, Geen poorten blijven gesloten. 
Terwille van Jakob, mijn dienaar, Van Israël, mijn uitverkorene, Heb Ik u bij uw naam geroepen, U een titel geschonken, zonder dat ge Mij kent. 
Ik ben Jahweh, er is geen ander; Buiten Mij bestaat er geen god. Ik heb u omgord, zonder dat ge Mij kent: 
Opdat men zou weten Van het oosten tot het westen, Dat er geen ander bestaat buiten Mij! Ik ben Jahweh, er is geen ander! 


Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. 
Zingt een nieuw lied ter ere van Jahweh, Heel de aarde, zingt Jahweh ter eer!
Meldt aan de naties zijn glorie, Aan alle volkeren zijn wonderen!
Want groot is Jahweh, hoog te prijzen, En boven alle goden te vrezen!
Ja, alle goden der volkeren zijn niets, Maar Jahweh heeft de hemel gemaakt;

Brengt Jahweh, geslachten der volken, Brengt Jahweh glorie en lof.
Brengt Jahweh de eer van zijn Naam, En treedt met offers zijn voorhoven binnen;
Werpt u neder voor Jahweh in zijn heilige woning, Heel de aarde, beef voor zijn aanschijn!
Roept het onder de volkeren uit, "Jahweh is Koning! Hij houdt de weegschaal der wereld, zodat ze niet schommelt, En de volkeren richt Hij naar recht!"

Roept het onder de volkeren uit, "Jahweh is Koning! Hij houdt de weegschaal der wereld, zodat ze niet schommelt, En de volkeren richt Hij naar recht!"

Lezing uit de 1e brief van de apostel Paulus aan de Tessalonisenzen 1,1-5b. 
Paulus, Silvanus en Timóteus, aan de kerk der Tessalonicenzen, in God den Vader en in den Heer Jesus Christus: Genade en vrede zij u.
Steeds danken we God voor u allen, zo dikwijls we u herdenken in onze gebeden.
Zonder ophouden toch zijn we voor God, onzen Vader, uw werkdadig geloof indachtig, uw zwoegende liefde, uw geduldige hoop op onzen Heer Jesus Christus.
Van God geliefde broeders, van uw uitverkiezing zijn we overtuigd.
Want ons Evangelie is niet tot u gekomen door woord alleen, maar ook met kracht, met den heiligen Geest, en met grote beslistheid; gij weet toch nog wel, hoe we om uwentwil onder u zijn opgetreden.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 22,15-21. 

 

evangelie, schrift, bijbel, liturgie, zondag, door het jaar, lezingen, cesar


Daarop gingen de farizeën heen, en beraadslaagden, hoe ze Hem in zijn eigen woorden zouden verstrikken.
Ze zonden hun leerlingen met de aanhangers van Herodes op Hem af met de vraag: Meester, we weten, dat Gij oprecht zijt, de weg van God naar waarheid leert, en niemand naar de ogen ziet; want Gij kent geen aanzien des persoons.
Zeg ons dus: wat dunkt U; is het geoorloofd den keizer belasting te betalen, of niet?
Jesus kende hun boosheid, en sprak: Huichelaars, wat stelt gij Mij op de proef?
Laat Mij de cijnspenning zien. Ze hielden Hem een tienling voor.
Jesus zeide hun: Wiens beeld en randschrift is dit?
Ze zeiden: Van den keizer. Hij sprak tot hen: Geeft dan den keizer, wat den keizer toekomt; en geeft aan God, wat God toekomt.

 ©Evangelizo.org 2001-2010

 

 

16:32 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, schrift, bijbel, liturgie, zondag, door het jaar, lezingen, cesar | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.