23-09-11

Lezingen 26ste zondag door het jaar A

Lezing uit het boek Ezechiël 18,25-28. 
Ge zegt misschien: Dan is de weg des Heren niet recht! Luister toch, huis van Israël: Is mijn weg niet recht? Neen, úw wegen zijn krom!
Als een rechtvaardige zijn deugd verlaat, en slecht gaat leven, dan sterft hij toch om het kwaad, dat hij doet.
En als een zondaar zich bekeert van zijn slecht verleden, en gaat leven naar wet en recht, dan redt zo iemand zijn leven;
is hij tot beter inzicht gekomen, en bekeert hij zich van zijn zondig verleden, dan zal hij zeker in leven blijven en niet sterven.

 

Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. 

 

26 TOA ps.jpg


Jahweh, toon mij uw wegen, En maak mij uw paden bekend;
Jahweh, toon mij uw wegen, En maak mij uw paden bekend;
Laat mij wandelen in uw waarheid, Onderricht mij, want Gij zijt de God van mijn heil. Op U blijf ik altijd vertrouwen, Om uw goedheid, o Jahweh!
Gedenk uw barmhartigheid, Jahweh; En uw ontferming, want ze zijn eeuwig!

Wees niet de zonden mijner jeugd en mijn fouten indachtig, Maar blijf mij gedenken naar uw genade.
Jahweh is goed en minzaam: Daarom wijst Hij de zondaars terecht.
De nederigen houdt Hij in het rechte spoor, Den eenvoudige toont Hij zijn pad;


Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen 2,1-11. 
Wanneer dan een vermaning in Christus of een liefderijk woord, geestesgemeenschap, hartelijkheid of deernis nog vat op u heeft,
maakt dan mijn vreugde volkomen door eensgezind te zijn, de onderlinge liefde te bewaren, en eenstemmig hetzelfde na te streven;
door niets uit partijzucht of ijdele glorie te doen, maar ootmoedig een ander hoger te achten dan uzelf;
door niet alleen op uw eigen belang te letten, maar ook op dat van anderen bedacht te zijn.
L at dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jesus was.
Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten,
heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen.
En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.
Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen,
opdat in de Naam van Jesus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden tot glorie van God den Vader, dat Jesus Christus de Heer is.

 

 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 21,28-32. 

 

26 TOA ev.jpg

 


Wat dunkt u? Iemand had twee zonen. Hij ging naar den eerste en sprak: Mijn zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken.
Deze antwoordde: Ik ga, heer; maar hij ging niet.
Hij kwam bij den ander, en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Ik wil niet; maar later kwam hij tot inkeer en ging.
Wie van de twee heeft de wil van zijn vader volbracht? Ze zeiden: De laatste. Jesus sprak tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: De tollenaars en zondaressen zullen eerder in het rijk Gods binnengaan dan gij.
Want Johannes kwam tot u langs de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en zondaressen hebben hem wel geloofd. En zelfs toen gij dit hebt gezien, zijt gij nog niet tot inkeer gekomen, en in hem gaan geloven.

 

 

©Evangelizo.org 2001-2010

18:14 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.