26-08-11

Lezingen 22ste zondag door het jaar A

Lezing uit het boek Jeremia 20,7-9. 

 

22 TOA 1lec.jpg


Jahweh, Gij hebt mij verlokt, en ik liet mij verlokken; Gij waart mij te sterk, Gij hebt overwonnen: De hele dag word ik uitgelachen, Iedereen hoont mij.
Zo dikwijls ik spreek, moet ik schreeuwen, Geweld en verwoesting verkonden; Het woord van Jahweh Brengt iedere dag mij smaad en bespotting.
Nam ik mij voor: Ik wil er niet meer aan denken, Het niet meer prediken in zijn Naam, Dan werd het een laaiend vuur in mijn hart, In mijn gebeente een brand. Ik doe mijn best, het uit te houden, Maar ik kan het niet langer;


Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. 
God, wat verlang ik naar U; mijn God, naar U dorst mijn ziel, Naar U smacht mijn lichaam als een dor en droog land naar het water.
Ik blik naar U op in uw heilige woning, Om uw macht en uw glorie te aanschouwen!
Ja, uw genade is kostelijker nog dan het leven: Daarom moeten mijn lippen U loven,
En wil ik U al mijn dagen prijzen, Mijn handen opheffen in uw Naam.

Gij verzadigt mij als met vet en met merg, En mijn mond juicht U toe met jubelende lippen;
Want Gij zijt mijn Helper, Ik nestel in de schaduw uwer vleugelen;
Mijn ziel klampt zich aan U vast, En uw rechterhand is mij een stut.

Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 12,1-2. 
Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.
Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 16,21-27. 

 

22 TOA ev.jpg


Van toen af begon Jesus zijn leerlingen er op te wijzen, dat Hij naar Jerusalem moest gaan, dat Hij veel moest lijden van oudsten, opperpriesters en schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, en op de derde dag verrijzen.
Petrus trok Hem ter zijde, en begon Hem tegen te spreken: Dat nooit, Heer; zo iets zal U niet overkomen.
Maar Hij keerde zich om, en zei tot Petrus: Ga weg van Mij, satan; ge zijt Mij een ergernis. Want ge zijt niet bedacht op wat God wil, maar slechts op wat de mensen willen.
Toen sprak Jesus tot zijn leerlingen: Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie om Mij het leven verliest, zal het vinden.
Wat baat het den mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal de mens in ruil geven voor zijn ziel?
Want de Mensenzoon zal met zijn engelen komen in de heerlijkheid van zijn Vader, en dan zal Hij iedereen volgens zijn werken vergelden. 

©Evangelizo.org 2001-2010

 

 

 

18:04 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar, petrus, satan | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.