19-08-11

Lezingen 21ste zondag door het jaar A

21 TOA 1lec.jpg

Lezing uit het boek Isaïas 22,19-23. 
Hij stoot u weg van uw plaats, Jaagt u voort van uw post! 
Dan roep Ik mijn dienaar, Eljakim, den zoon van Chilki-jáhoe, 
Bekleed hem met uw mantel, omgord hem met uw sjerp, En draag hem uw waardigheid over. Hij zal een vader zijn voor Jerusalems burgers, En voor het huis van Juda; 
De sleutel van Davids huis leg Ik hem op de schouders, Opent hij, niemand die sluit; sluit hij, niemand doet open. 
Ik zal hem slaan als een kram op een stevige plaats, Hij zal de eretroon zijn voor het huis van zijn vader. 


Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. 
Van David. Van ganser harte wil ik U danken, o Jahweh, U roemen hoog boven de goden: Want Gij hebt mijn smeken gehoord.
Ik werp mij neer, naar uw heilige tempel gericht, En verheerlijk uw Naam, Om uw genade en trouw.
Ik werp mij neer, naar uw heilige tempel gericht, En verheerlijk uw Naam, Om uw genade en trouw.
Ik werp mij neer, naar uw heilige tempel gericht, En verheerlijk uw Naam, Om uw genade en trouw.

Gij hebt onnoemelijk meer gedaan, dan Gij hebt beloofd; Gij hebt mij verhoord, toen ik tot U riep, En mijn zielskracht vermeerderd.
Hoog verheven is Jahweh: toch ziet Hij op de nederigen neer, En kent de trotsen van verre!
Jahweh, volbreng het voor mij ten einde toe: Jahweh laat uw genade duren voor eeuwig; Laat het werk uwer handen niet onvoltooid!
Jahweh, volbreng het voor mij ten einde toe: Jahweh laat uw genade duren voor eeuwig; Laat het werk uwer handen niet onvoltooid!


Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 11,33-36. 
O afgrond van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn toch zijn raadsbesluiten, hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
"Wie toch kent ‘s Heren gedachte, Of wie is zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem het eerst iets gegeven, Zodat hij terugontvangen moet?"
Immers, uit Hem en door Hem en voor Hem is alles! Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen!

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 16,13-20. 

 

evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar, sleutels


Toen Jesus in de streek van Cesarea Filippi was gekomen, ondervroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is?
Ze zeiden: Sommigen zeggen: Johannes de Doper; anderen: Elias; weer anderen: Jeremias of een van de profeten.
Hij zeide hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God!
Jesus antwoordde: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is.
En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Toen gebood Hij zijn leerlingen, aan niemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

 

©Evangelizo.org 2001-2010

17:47 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar, sleutels | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.