12-08-11

Lezingen Twintigste Zondag door het Jaar A

Lezing uit het boek Isaïas 56,1.6-7. 

 

20 TOA 1lec.jpg

 


Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht, En beoefent de gerechtigheid: Want mijn heil is nabij, Mijn gerechtigheid wordt spoedig geopenbaard. 
En tot de vreemden, Die zich aansloten bij Jahweh, om Hem te dienen, Jahweh’s Naam te beminnen, En zijn dienaars te zijn: Wie de sabbat houden, niet schenden, En trouw blijven aan mijn Verbond: 
Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg, Ze vreugde doen smaken in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers Zullen welkom zijn op mijn altaar; Waarachtig, mijn huis zal worden genoemd: Een huis van gebed voor àlle volken. 


Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. 


God zij ons genadig, en zegene ons, En doe zijn aanschijn over ons lichten;
Opdat men op aarde zijn wegen erkenne, Onder alle volken zijn heil.
De volkeren zullen juichen en jubelen, Omdat Gij de wereld rechtvaardig regeert, Met gerechtigheid de volkeren richt, En de naties op aarde bestuurt.
De volkeren moeten U prijzen, o God; Alle naties moeten U loven!

Moge God ons blijven zegenen, En alle grenzen der aarde Hem vrezen. De volkeren moeten U prijzen, o God; Alle naties moeten U loven!

 

Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 11,13-15.29-32. 


En nu heidenen, spreek ik tot u! Ofschoon ik apostel der heidenen ben, houd ik mijn ambt hoog,
juist om mijn rasgenoten tot naijver te prikkelen en sommigen van hen te behouden.
Want zo hun verwerping de verzoening der wereld geweest is, wat zal dan hun weder-opneming anders zijn, dan een opstanding uit de doden?
want nooit heeft God berouw over genadegaven en roeping.
Zoals gij eertijds ongehoorzaam aan God zijt geweest, maar thans door hùn ongehoorzaamheid barmhartigheid hebt gevonden,
zó zijn ook zij nu nog wel ongehoorzaam om de u betoonde ontferming, opdat eenmaal ook zij op hun beurt barmhartigheid mogen verkrijgen.
Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid gevangen gehouden, om aan allen zijn barmhartigheid te tonen.

 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 15,21-28. 

 

20 TOA ev.jpg


Toen vertrok Jesus van daar, en begaf zich naar de streek van Tyrus en Sidon.
En zie, een kanaänietische vrouw, afkomstig uit die streek, riep Hem toe: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David; mijn dochter wordt vreselijk door den duivel gekweld.
Hij gaf haar geen antwoord. En zijn leerlingen kwamen, en verzochten Hem: Stel haar tevreden; want ze roept ons achterna.
Hij antwoordde: Alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël ben Ik gezonden.
Maar ze kwam naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer, en zeide: Heer, help mij.
Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
Maar ze zeide: Ja wel, Heer; ook de hondjes eten toch van de kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen.
Toen antwoordde Jesus: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter genezen.

18:48 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.