22-07-11

Lezingen Zeventiende Zondag door het Jaar A

Lezing uit het 1e boek der Koningen 3,5.7-12. 

 

17 TOA 1lec.jpg


Verscheen Jahweh hem s nachts in een droom, en God sprak: Doe een verzoek; wat zal Ik u geven?
Maar nu hebt Gij, Jahweh mijn God, uw dienaar in de plaats van mijn vader David tot koning gemaakt, ofschoon ik toch maar een jeugdige knaap ben, die nog niet weet, hoe hij handelen moet.
Zo staat uw dienaar te midden van uw volk, dat Gij hebt uitverkoren: een talrijk volk, dat om zijn grootte niet is te tellen, niet is te schatten.
Geef dus uw dienaar een opmerkzaam hart, om uw volk te kunnen oordelen, en onderscheid te maken tussen goed en kwaad; want wie is anders in staat, dit machtig volk van U te besturen?
Dit verzoek van Salomon behaagde den Heer.
En God sprak tot hem: Omdat gij Mij dit verzoek hebt gedaan, en Mij niet een lang leven of rijkdom, noch de dood uwer vijanden gevraagd hebt, maar inzicht, om het recht te verstaan:
daarom voldoe Ik aan uw verlangen, en geef Ik u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u niet geleefd heeft en na u niet meer zal opstaan.


Psalmen 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. 
Gij zijt mijn erfdeel, o Jahweh: Ik heb beloofd, uw woord te volbrengen;
Want de voorschriften van uw mond schat ik hoger, Dan duizenden in goud en zilver!
Maar uw genade zij mij tot troost, Naar uw bestel voor uw knecht;
Uw ontferming dale op mij neer, en doe mij herleven, Want uw wet is mij een verkwikking.

Daarom heb ik uw geboden lief, Boven goud en edel metaal;
Daarom richt ik mij naar al uw bevelen, En haat ik ieder leugenpad.
Uw vermaningen zijn wondervol, Mijn ziel neemt ze daarom in acht;
De openbaring van uw woord straalt licht van zich uit, En geeft wijsheid aan de eenvoudigen;


Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 8,28-30. 
We weten ook, dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben, die naar zijn voorbeschikking zijn geroepen.
Want die Hij vooruit heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de Eerstgeborene onder vele broeders zou zijn.
Welnu, die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij ook verheerlijkt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 13,44-52. 

 

17 TOA ev.jpg


Het rijk der hemelen is gelijk aan een schat, die in de akker begraven is. De man, die hem vindt, verbergt hem; en vol vreugde daarover gaat hij alles verkopen, wat hij bezit, en koopt die akker.
Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zocht.
Toen hij een kostbare parel had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat, en kocht haar.
Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een net, dat in de zee wordt uitgeworpen, en waarmee allerlei soort van vis wordt gevangen.
Toen het vol was, trok men het op het strand, zette zich neer, en zocht de goede vissen uit om ze in vaten te doen, maar de slechte gooide men weg.
Zo zal het ook gaan aan het einde der wereld. De engelen zullen uitgaan, en de bozen van de rechtvaardigen scheiden.
En zij zullen ze in de vuuroven werpen; daar zal geween zijn en gekners der tanden.
Hebt gij dit alles begrepen? Ze zeiden Hem: Ja. En Hij zei hun:
Zo is iedere schriftgeleerde, die onderwezen is in het rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader, die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn brengt.

18:14 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, liturgie, zondag, door het jaar | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.