28-05-11

Lezingen Zesde Zondag van Pasen A

6 paques A 1 lec.jpg

 

Lezing uit de Handelingen der apostelen 8,5-8.14-17. 
Zo kwam ook Filippus in de stad Samaria, en preekte hun den Christus.
Eenparig luisterde het volk met grote aandacht naar wat Filippus sprak, daar ze de wonderen hoorden en zagen, die hij verrichtte.
Want van vele bezetenen gingen de onreine geesten luid schreeuwende uit; vele lammen en kreupelen werden genezen.
Zo heerste er in die stad grote vreugde.
Toen de apostelen te Jerusalem vernamen, dat Samaria het woord Gods had aangenomen, zonden ze Petrus en Johannes er heen.
Zij kwamen af, en baden voor hen, dat ze den Heiligen Geest zouden ontvangen.
Want deze was nog op niemand hunner neergedaald; ze waren alleen maar gedoopt in de naam van den Heer Jesus.
Nu legden ze hun de handen op en ze ontvingen den Heiligen Geest.


Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. 
Voor muziekbegeleiding. Een lied; een psalm.
Juich, heel de aarde, God ter ere, En prijs de glans van zijn Naam; Hef een heerlijk loflied aan,
En zeg tot God: Hoe ontzaglijk uw werken! Om uw almacht moeten uw vijanden U vleien,
En moet heel de aarde U aanbidden, U ter eer een lofzang zingen, Glorie brengen aan uw Naam!

Komt, en ziet de werken van God, Zijn wondere daden voor de kinderen der mensen:
De zee legde Hij droog, En ze trokken te voet door de stroom! Laat ons in Hem ons verheugen,
Hij, die eeuwig heerst door zijn kracht; Hij houdt zijn oog op de volkeren gericht, En geen weerspannige durft tegen Hem opstaan.
Komt nu en hoort, ik wil u allen verkonden, U, die God vreest, wat Hij aan mij heeft gedaan:

Gezegend zij God, die mijn bede niet afwees, Mij zijn genade niet onthield!

Lezing uit de 1e brief van de apostel Petrus 3,15-18. 
Heiligt Christus, den Heer, in uw harten; weest altijd tot verantwoording bereid aan iedereen, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in u leeft.
Doet het echter met zachtheid en schroom en met een goed geweten, opdat zij, die op uw goede wandel in Christus smalen, over hun lastertaal beschaamd mogen staan.
Want het is beter te lijden, zo God het wil, wanneer men goed doet, dan wanneer men kwaad bedrijft.
Immers ook Christus is éénmaal voor de zonden gestorven, een Rechtvaardige voor ongerechten, —om u te brengen tot God. Maar ter dood gebracht naar het Vlees, is Hij ten leven gewekt naar den Geest.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 14,15-21. 

 

6 paques A ev.jpg


Zo gij Mij liefhebt, onderhoudt dan mijn geboden.
Dan zal Ik den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Helper geven, om bij u te blijven voor eeuwig.
Het is de Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, omdat ze Hem ziet noch kent; gij echter kent Hem; want Hij blijft bij u, en is in u. —
Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u terug.
Nog korte tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer; gij echter aanschouwt Mij. Want Ik leef, en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij erkennen, dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. —
Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het, die Mij liefheeft; maar wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden bemind, en ook Ikzelf zal hem beminnen en Mij aan hem openbaren.

 

 

©Evangelizo.org 2001-2010

 

 

 

 

 

 

 

22:21 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, lezingen, bijbel, schrift, liturgie, zondag, pasen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.