29-04-11

Lezingen Tweede Zondag van Pasen A

Lezing uit de Handelingen der apostelen 2,42-47. 

 

2 paques A 1lec.jpg

 


Ze bleven volharden in de leer der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed.
Allen leefden in vrees. De apostelen verrichtten vele wonderen en tekenen.
En al de gelovigen waren ten nauwste vereend, en bezaten alles in gemeenschap.
Ze verkochten have en goed, en verdeelden het onder elkander, naar ieders behoefte.
Iedere dag bezochten ze eendrachtig de tempel, en thuis braken ze het brood. Ze genoten hun voedsel in opgeruimdheid en eenvoud van hart.
Ze loofden God, en stonden in gunst bij heel het volk. En de Heer bracht iedere dag meer geredden bijeen.

Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. 
Laat Israël herhalen: Zijn genade duurt eeuwig!
Laat het huis van Aäron herhalen: Zijn genade duurt eeuwig!
Die Jahweh vrezen, herhalen: Zijn genade duurt eeuwig!
Ik ben gestompt en geslagen, om te vallen, Maar Jahweh heeft mij gestut;

Jahweh is mijn kracht en mijn schuts, Hij heeft mij de zege verleend!
Een jubel van blijdschap en zege Juicht onder de tenten der vromen: Jahweh’s rechterhand brengt de victorie;
De steen, die de bouwlieden hadden verworpen, Is hoeksteen geworden;
Jahweh heeft het gedaan: Een wonder was het in onze ogen!

Dit is de dag, die Jahweh gemaakt heeft: Laat ons thans jubelen en juichen!

Lezing uit de 1e brief van de apostel Petrus 1,3-9. 
Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, die in zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jesus Christus uit de doden ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop,
tot een onbederflijke, onbezoedelde en onvergankelijke erfenis. Deze is in de hemel weggelegd voor u,
die in Gods kracht door het geloof wordt behouden, om tot een zaligheid te geraken, welke gereed ligt voor haar openbaring op het einde der tijden.
Dan zult gij u verheugen, al wordt gij ook thans, indien het zo wezen moet, voor korte tijd door allerlei beproevingen gekweld.
Want wanneer uw geloof de proef heeft doorstaan, dan heeft het hoger waarde dan vergankelijk goud, dat door het vuur is gelouterd; en zal het strekken tot lof en eer en roem bij de verschijning van Jesus Christus.
Hem hebt gij lief, ofschoon gij Hem niet hebt gezien; in Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem thans nog niet ziet; verheugt u dus met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
omdat gij het doel van uw geloof bereikt, de zaligheid uwer zielen.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31. 

 

2 paques thomas.jpg

 


In de avond van diezelfde dag, de eerste dag der week, toen de deuren van het huis, waar de leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en sprak tot hen: Vrede zij u!
En na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijde. De leerlingen verheugden zich bij het zien van den Heer.
Nogmaals zeide Hij hun: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u.
En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en sprak: Ontvangt den Heiligen Geest.
Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.
Tomas, een van de twaalf, ook Didumus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jesus kwam.
De andere leerlingen zeiden hem dus: We hebben den Heer gezien. Maar hij zei hun: Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie, en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen, en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan geloof ik het niet.
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en zeide: Vrede zij u!
Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!
Jesus sprak tot hem: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven.
Nog veel andere wonderen heeft Jesus in tegenwoordigheid van de leerlingen verricht, die in dit boek niet zijn beschreven.

 

©Evangelizo.org 2001-2010

De commentaren zijn gesloten.